Metody terapeutyczne w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

    Nie wszystkie dzieci mają takie same możliwości uczenia się. W przypadkach, gdy obserwujemy trudności w uczeniu się, uwarunkowane nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym, somatycznym, narządów zmysłu i ruchu istnieje konieczność stworzenia specjalnych warunków sprzyjających edukacji tych dzieci.

    Już na przełomie lat 70 i 80 pojawiło się pojęcie "specjalne potrzeby edukacyjne".   Pojawiło się ono w Wielkiej Brytanii w "Raporcie o stanie opieki i poziomie edukacji dzieci". Wykazano w nim, że około 20 % dzieci ma trudności w uczeniu się.

    Pojęcie "specyficzne trudności uczenia się"   oznacza wybiórcze trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki itp., pomimo dobrej sprawności intelektualnej, a nawet wysokiej inteligencji.

    Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

* Nie potrafią podołać wymaganiom programu nauczania powszechnie obowiązującego w szkołach.

* Wymagają specjalnych warunków edukacji, pomocy specjalistów, wyodrębnionych metod nauczania.

* Winny być uczone przez specjalnie przygotowanych nauczycieli.

* Często potrzebują indywidualnych programów, rozwiązań metodycznych i organizacyjnych.

    W pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach podejmuje się działania edukacyjne i wychowawcze mające na celu:

- stymulowanie rozwoju, pobudzanie aktywności dziecka

- wyrównywanie deficytów rozwojowych w zaburzonych sferach

- wspomaganie rozwoju dziecka w sferach; społecznych, wychowawczych i edukacyjnych

- kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami

- stabilizacje emocji

Powrót Początek strony