Oferta edukacyjna

W naszym przedszkolu staramy się zapewnić wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno-społecznych.Preferujemy model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, umiejętnie wykorzystując jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe. Nasze przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój, dobre wychowanie i poczucie bezpieczeństwa. Każde dziecko ma możliwość odnoszenia sukcesów. Gwarantujemy ciągłość kontaktów nauczyciela z dzieckiem przez wszystkie lata jego pobytu w przedszkolu. Pracę nauczycielek wspomagają instruktorzy zajęć dodatkowych. Dużą wagę przykładamy do oczekiwań rodziców przekazywanych podczas zebrań grupowych, kontaktów indywidualnych, zajęć otwartych i licznych imprez przedszkolnych.

W naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej dbamy o:

uśmiech rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,

uśmiech różnorodną aktywność twórczą dziecka,

uśmiech zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,

uśmiech możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,

uśmiech interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.

Oferta Przedszkola Miejskiego w Szczawnie - Zdroju skierowana jest więc do rodziców, którzy świadomie i efektywnie pragną kierować edukacją i wychowaniem swojego dziecka, dając mu jednocześnie dni pełne nowych doświadczeń i radości. Opracowany przez nauczycielki innowacyjny program z zakresu ekologii i sportu pomaga rozwijać indywidualne uzdolnienia i zainteresowania dziecka. Przedszkole zapewnia fachową i kompetentną opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach między 6:30 a 16:30. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inicjowane przez nauczycieli oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W pracy dydaktycznej i wychowawczej preferujemy otwarty styl i aktywne metody. Posiadamy bogatą i ciekawą ofertę edukacyjnych. Nasze działania skupiamy wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka. Korzystamy z najnowszych programów nauczania oraz wypracowanych własnych metod i form. Stworzyliśmy innowacyjny program działań z zakresu edukacji ekologicznej i wychowania zdrowotnego. Zostały opracowane i wdrożone programy własne.

Posiadamy jedną z najbogatszych i najciekawszych ofert edukacyjnych. Nasze działania skupiamy wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka.

Oferta nasza skierowana jest więc do rodziców, którzy świadomie pragną kierować edukacją swojego dziecka, dając mu jednocześnie dni pełne nowych doświadczeń i radości.

"Metody i formy pracy z dzieckiem"

W pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystujemy tradycyjne oraz nowatorskie metody i formy pracy:

uśmiech Edukacja matematyczna według koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej -"Dziecięca matematyka"
uśmiech Odimienna metoda nauki czytania - J. Majchrzak  
uśmiech Pedagogika zabawy   
uśmiech"Metoda Ruchu Rozwijającego"  W. Sherborne
uśmiech Aktywne i twórcze metody pracy z dzieckiem według R. Labana i K. Orffa
uśmiech Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz   
uśmiech Kinezjologia edukacyjna  P. Denisona   
uśmiech Zabawy dramowe  
uśmiech Zabawa z językiem angielskim  
uśmiech Zajęcia muzyczno-rytmiczne "Śpiewaj i baw się"  
uśmiech Techniki twórczego myślenia 

Początek strony