Zajęcia dodatkowe

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom możliwość realizacji swoich zainteresowań w trakcie różnorodnych zajęć dodatkowych.

Zajęcia płatne z budżetu placówki:

Opieka psychologiczno pedagogiczna

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Wałbrzychu. Zakres działań placówki to:

uśmiech obserwacja dzieci w zakresie różnych sfer funkcjonowania

uśmiech sporządzanie opinii psychologicznych, monitorowanie aktualności orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i kontakt z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w kwestii diagnoz oraz wspomagania rozwoju dzieci; wspieranie mocnych stron dzieci

uśmiech usprawnianie tych sfer, których rozwój jest zakłócony lub opóźniony

uśmiech współpraca z nauczycielami, pedagogami i innymi specjalistami w celu optymalizacji działań wychowawczych i stymulujących rozwój

uśmiech współpraca z rodzicami, wspieranie ich w funkcji wychowawczej.

Terapia logopedyczna

Zajęcia prowadzone indywidualnie oraz w grupach. Logopeda prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka. Profilaktyka logopedyczna to nie tylko forma zapobiegania utrwalaniu się wad wymowy, lecz również przeciwdziałanie dysleksji rozwojowej.

Ćwiczenia stosowane przez logopedę w indywidualnej i grupowej terapii obejmują:

uśmiech bierne ćwiczenia narządów artykulacyjnych- masaż zewnętrzny i wewnętrzny jamy ustnej, mięśni twarzy, warg i języka oraz podniebienia twardego, stymulacja twarzy wg Castillo Moralesa

uśmiech zabawy usprawniające aparat artykulacyjny- mięśnie okrężne warg, języka, podniebienia miękkiego

uśmiech ćwiczenia pionizujące język

uśmiech korekcyjne ćwiczenia połykania

uśmiech ćwiczenia oddechowe zwiększające pojemność płuc, fazę wydychanego powietrza oraz kształtujące nawyk prawidłowego oddychania przez nos z wykorzystaniem mięśni przepony

uśmiech zabawy fonacyjne i ortofoniczne

uśmiech zabawy wyostrzające słuch fizyczny

uśmiech zabawy dźwiękonaśladowcze

uśmiech ćwiczenia usprawniające pamięć słuchową – wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy, czyli tzw. fonemów, powtarzanie sylab, wyrazów, zdań, odtwarzanie rytmów, praca z tekstem- zapamiętywanie treści krótkich opowiadań, itp.

uśmiech ćwiczenia mające na celu kształtowanie umiejętności kontrolowania układu języka i ust w lusterku i bez niego , czyli tzw. kinestezji artykulacyjnej

uśmiech ćwiczenia artykulacyjne ze zwróceniem uwagi na prawidłowy układ warg i języka przy wypowiadaniu poszczególnych głosek

uśmiech ćwiczenia poszerzające słownik czynny i bierny poprzez czytanie bajek, opowiadanie, wskazywanie, prezentowanie przedmiotów, obrazków, nazywanie czynności, komentowanie otaczającej rzeczywistości, zabawy paluszkowe, rymowanki, rysowane wierszyki, historyjki obrazkowe, itp.

uśmiech zabawy inspirujące i prowokujące do dialogu : zabawy parateatralne i tematyczne

uśmiech ćwiczenia doskonalące wypowiedzi pod kątem stosowania poprawnych konstrukcji gramatycznych, fleksyjnych, wzbogacanie słownictwa o różne części mowy

uśmiech pląsy i zabawy ze śpiewem, zabawy logorytmiczne

uśmiech zabawy manualne usprawniające motorykę małą

Religia

Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych, przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.

Tenis ziemny (dla 6 latków)

Poznawanie tenisa ziemnego poprzez zabawę. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gry w tenisa prowadzone są w formie atrakcyjnych gier i zabaw ukierunkowanych na opanowanie gry. Dzieci zapoznają się z podstawami gry w tenisa, uczą się aktywnie wypoczywać i nabierają pewności siebie.

Rytmika

Ma istotny wpływ na rozwój muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości. Uwrażliwienie na rytm poprzez stworzenie określonego rodzaju ćwiczeń, polegających na dokładnej realizacji usłyszanego rytmu za pomocą prostych gestów.Zajęcia z zakresu rytmiki pełnią ważną rolę w kształtowaniu osobowości psychicznej dzieci: integrują je z rówieśnikami, pozwalają na tworzenie nowych więzi społecznych. Korygują trudności w procesie kształtowania osobowości dziecka polegające na występowaniu nadmiernej ruchliwości, braku koncentracji uwagi. Poprzez zainteresowanie dzieci wspólną zabawą eliminuje się u nich cechy egocentryczne, uwrażliwia na troski i kłopoty innych osób, wzbogaca emocjonalnie.

Cele rytmiki:

uśmiech ćwiczenia rytmiczne maksymalnie aktywizują ciało i psychikę dziecka, tworzą nowe odruchy i rozwijają sprawność aparatu mięśniowo ruchowego

uśmiech poprzez ćwiczenia rytmiczno - ruchowe dziecko dochodzi do umiejętności podporządkowania aparatu ruchowego swej woli

uśmiech ćwiczenia rytmiczne wpływają na opanowanie nieśmiałości i zaburzeń w zachowaniu dzieci

uśmiech to doskonała form pobudzania aktywności, wiary we własne siły, pełni rolę relaksu i terapii

uśmiech rytmika wpływa na rozwój zdolności intelektualnych: ćwiczy i rozwija umiejętność koncentracji uwagi, przyczynia się do rozwoju spostrzegawczości, umiejętności porównywania, analizy, pamięci.

ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ W NASZEJ GALERII

Język angielski

Język angielski jest jednym z najpowszechniejszych języków na świecie, a wiek przedszkolny to doskonały czas na rozwijanie umiejętności językowych. Dziecko przyswaja język w sposób naturalny, bezproblemowo kształcąc prawidłową wymowę i akcent. Im wcześniej dzieci rozpoczynają kontakt z językiem obcym, tym łatwiej przychodzi im jego nauka, zwiększają się również szanse, że będą się nim swobodnie posługiwać w przyszłości. Zajęcia realizowane są w oparciu o Program Nauczania Języka Angielskiego zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. Autorkami programu są Magdalena Appel, Joanna Zarańska i Ewa Piotrowska. Realizowane tematy wzbogacone są materiałami z książki "Capitan Jack 1" Jill Lighton oraz pomocami wykonanymi przez lektorkę. Lekcje języka angielskiego realizowane są poprzez zabawę. Dzieci uczą się piosenek, wierszyków, biorą udział w zabawach ruchowych. Bazę stanowi próba przybliżenia dzieciom nazewnictwa otaczającego ich świata: dom, najbliższa rodzina, zwierzęta, owoce i stopniowo rozszerzając go o elementy świata dalszego, jak również bardziej zaawansowane pojęcia.

Gimnastyka korekcyjna

Wiek przedszkolny uważany jest za okres krytyczny dla kształtowania postawy, ponieważ w okresie tym występują rożnego rodzaju nieprawidłowości postawy ciała, które rozwijają się i przekształcają w wady wymagające wielu starań w celu ich zahamowania lub usunięcia. Gimnastyka korekcyjna jest skierowana głównie do dzieci młodszych, nie wymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Są to dzieci przedszkolne, u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia lub nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy ciała. Kompensacja, czyli zapobieganie i korektywa-leczenie wchodzi w skład edukacji zdrowotnej i ruchowej zawartej w programach wychowania przedszkolnego. Podstawą zajęć jest zabawa, z użyciem różnorakiego sprzętu rehabilitacyjnego (piłki, obręcze,woreczki, szarfy,ciężarki, klocki rehabilitacyjne).

ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ W NASZEJ GALERII

Początek strony

ZAJĘCIA PROGRAMOWE I DODATKOWE

Poniedziałek - Kształtowanie gotowości do czytania i pisania, umiejętności społeczne, zjawiska atmosferyczne i unikanie zagrożeń, rozwój mowy, czynności intelektualne stosowane w rozumieniu siebie i otoczenia,  poszanowanie roślin i zwierząt , wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

Wtorek - Wychowanie przez sztukę - formy plastyczne, rozwój umysłowy poprzez zabawy konstrukcyjne, zainteresowania techniczne

Środa - Wychowanie przez sztukę - muzyka (rytmika), dziecko widzem i aktorem,

Czwartek - Wychowanie zdrowotne, dbałość o bezpieczeństwo, czynności samoobsługowe,  umiejętności społeczne, (zajęcia na kortach tenisowych)

Piątek - Rozwój intelektualny z edukacją matematyczną

1. Język angielski

gr I Innowacja pedagogiczna z językiem angielskim "Język angielski w piosence w gr 3-4 latków"

gr II 13:15-13:30 poniedziałek-piątek

gr III 12:30-13:00 poniedziałek-piątek

gr IV 11:00-12:30 wtorek,czwartek,piątek

gr V 13:00-14:00 poniedziałek-piątek

2. Rytmika - środa

I grupa 8:45-9:10

II grupa 9:40-10:00

III grupa 9:10-9:40

IV grupa 10:00-10:30

V grupa 10:30-11:00

3. Religia

gr III 14:00-14:30 środa (zajęcia łączone z gr V)

gr IV 13:30-14:00 środa, czwartek

gr V 14:00-14:30 środa, czwartek

4. Lekcje biblioteczne

wtorek godz. 9:30-10:00

5. Zajęcia logopedyczne

poniedziałek (od grudnia) godz. 13:15 – 15:15

środa godz. 13:15 – 15:15

piątek (od grudnia) godz. 13:15 – 15:15

6. Zajęcia na kortach tenisowych - czwartek

gr II 11:30-12:00

gr III 11:00-11:30

gr IV 10:30-11:00

gr V 10:00-10:30

Początek strony