Programy

Programy i przedsięwzięcia ogólnopolskie:


Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy

Kubusiowi przyjaciele natury – organizowany przez Fundację Partnerstwo dla środowiska. Celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli.  wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury, uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

Czyste powietrze wokół nas – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej opracowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa.

Akademia Aquafresh - Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej. Celem jest budowanie i utrwalanie wśród dzieci nawyków dbania o higienę jamy ustnej.

Akademia Zdrowego Przedszkolaka
   więcej informacji na zdrowyprzedszkolak.pl

Narodowy konkurs ekologiczny "Przyjaźni środowisku"
   więcej informacji na www.przyjazni-srodowisku.pl

Mamo, tato, wolę wodę
   więcej informacji na www.wolewode.pl

Cała Polska Piecze z Dziećmi
   więcej informacji na www.gellwe.pl/wydarzenia/cala-polska-piecze-z-dziecmi

Programy i projekty opracowane przez nauczycieli:


Program ekologiczny

Cele:

uśmiech włączanie do planu przedszkola oddziaływań proekologicznych

uśmiech kształtowanie wyobraźni i pojęć przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń

uśmiech ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka

uśmiech zaznajamianie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich chronienia

W przedszkolu nieustannie prowadzona jest akcja zużytych surowców wtórnych. Zbieramy nakrętki, makulaturę i zużyte baterie.

Program sportowy

Cele:

uśmiech rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe

uśmiech nabywanie ogólnej sprawności i zwinności

uśmiech wzmacnianie wytrwałości fizycznej dziecka

uśmiech kształtowanie przeświadczenia o zbawiennej roli ruchu w prawidłowym rozwoju człowieka

Program komputerowy

Cele:

uśmiech wykorzystanie komputera do zabawy w celu zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności

uśmiech uwrażliwienie dziecka na zagrożenia wychowawcze i zdrowotne związane z niewłaściwym korzystaniem z komputera

Program adaptacyjny

Cele:

uśmiech stwarzanie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w przedszkolu

uśmiech wspomaganie dziecka w procesie przystosowania się do życia w przedszkolu

uśmiech nawiązanie bliskiego, serdecznego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic

uśmiech przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia

uśmiech określenie wzajemnych oczekiwań rodzice – przedszkole

uśmiech obniżanie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka do przedszkola

uśmiech poznanie środowiska domowego dziecka

uśmiech ukształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola

Program wychowawczy

Cele:

uśmiech zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi

uśmiech zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów

Cele operacyjne:

uśmiech nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowania się ustalonym zasadom i regułom

uśmiech ukształtowanie wrażliwości moralnej i właściwych postaw moralnych

uśmiech zaciśnięcie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym

uśmiech rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności

uśmiech ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

uśmiech uświadamianie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich czynów

Program profilaktyki zdrowotnej

Cele:

uśmiech utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i zapobieganie szerzeniu się niekorzystnych wzorców zachowań

uśmiech wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania właściwych wyborów w życiu, umożliwiających dobre samopoczucie i właściwe relacje z innymi

uśmiech kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia

uśmiech nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej

uśmiech kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w życiu codziennym

uśmiech ukazanie wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponujemy korzystanie z opieki zdrowotnej

uśmiech stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym

uśmiech angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola

Program "Zdolny Przedszkolak"

Cele:

uśmiech wielostronne wspieranie uzdolnień

uśmiech rozwijanie kreatywnych postaw

uśmiech kształtowanie pozytywnej samooceny

uśmiech budowanie prawidłowych więzi i relacji społecznych

Realizacja tych celów powinna uwzględnić następujące cele szczegółowe:

Rozwój intelektualny:

uśmiech rozwijanie obszarów zainteresowań,

uśmiech pogłębianie wiedzy,

uśmiech stwarzanie możliwości do eksperymentowania.

Rozwój społeczny:

uśmiech rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie,

uśmiech dostarczanie okazji do przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych takich jak tolerancja, życzliwość, empatia.

Rozwój emocjonalny:

uśmiech kształtowanie pozytywnej samooceny: wiara we własne siły i możliwości,

uśmiech przezwyciężenie niepewności i lęku,

uśmiech radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniami.

Program "Bezpieczny przedszkolak"

Cele:

uśmiech uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w sali, w domu, na spacerach i wycieczkach;

uśmiech budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiałych dla innych

uśmiech budowanie systemu wartości ,w tym wychowanie dzieci tak żeby lepiej orientowały się w tym ,co jest dobre ,a co złe

uśmiech zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności, i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości ,które są ważne w edukacji szkolnej

uśmiech zapoznanie z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz sposobami reagowania w tych sytuacjach;

uśmiech uczenie unikania zagrożeń;

uśmiech wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa;

uśmiech kształtowanie poczucie odpowiedzialności za własne postępowanie

uśmiech zapoznanie z przedstawicielami służb związanych z ochroną bezpieczeństwa zdrowia

uśmiech Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się na drodze, jezdni, skrzyżowaniu w drodze do przedszkola

uśmiech Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo i innych

uśmiech Kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz bezpiecznego posługiwania się nimi

uśmiech Kształtowanie wrażliwości na zagrożenia oraz umiejętności przewidywania

uśmiech Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w każdej sytuacji

uśmiech Wdrażanie do aktywnego, bezpiecznego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły

uśmiech Wdrażanie do zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi

uśmiech Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych

uśmiech Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi

uśmiech Spotkania z policjantem, strażakiem, pielęgniarką

uśmiech Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego

Początek strony