Rada rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W SZCZAWNIE - ZDROJU


I. Postanowienia ogólne

1. Rada rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Szczawnie – Zdroju przy ul. Ofiar Katynia 4.

II. Cele i zadania

Zadaniem Rady Rodziców jest:

1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

3. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

III. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców

1. Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu rodziców.

2. Rada Rodziców powinna składać się z co najmniej jednego reprezentanta z każdej grupy.

3. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący wybrany spośród członków Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu.

4. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie: indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady, propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.

5. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze: złożenia rezygnacji odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców.

IV. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.

2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na posiedzeniu.

3. Rodzice wpłacają miesięcznie ustaloną składkę.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

5. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.

6. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci

7. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady .

V. Postanowienia końcowe

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

RADA RODZICÓW

Przedszkola Miejskiego

w Szczawnie - Zdroju

2. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

3. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.

4. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.

5. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący.

6. W zebraniu może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie inni członkowie Rady Pedagogicznej.

7. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.


Skład Rady Rodziców na rok 2019/2020:


Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców - p. Agnieszka Młynarska gr. II

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców - p. Monika Brożek gr. IV

Skarbnik - p. Anna Kozioł gr. III

Sekretarz - p. Marta Kicińska-Mnich gr. II


Członkowie Rady Rodziców:

p. Anna Walczak gr. V

p. Anna Zielińska-Stawiarz gr. I

P. Paulina Frąckowiak-Józefowicz gr. III

Początek strony