METODA DOBREGO STARTU Marty Bogdanowicz

    Przeznaczona jest dla dzieci od 4-go roku życia. Służy przygotowaniu do czytania i pisania, profilaktyce trudności w ich opanowaniu, a także w terapii dysleksji rozwojowej. W formie zabawy, angażując jednocześnie wiele zmysłów dziecka:

- wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci w wieku przedszkolnym;

- przygotowuje do nauki czytania i pisania;

- zapobiega niepowodzeniom szkolnym dzieci o nieharmonijnym rozwoju spostrzegania wzrokowego, słuchowego, ruchowego i mowy oraz dzieci leworęcznych;

- pomaga w terapii dzieci ryzyka dysleksji oraz z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja rozwojowa);

- oraz w terapii dzieci o poważnym zaburzeniu rozwoju (upośledzonych umysłowo, autystycznym, z mózgowym porażeniem dziecięcym).

    Schemat zajęć, który zgodnie z założeniami innowacji pedagogicznej jest dostosowywany do możliwości rozwojowych dzieci 3-, 4-letnich, obejmuje:

    I. Zajęcia wprowadzające.

    II. Zajęcia właściwe:


a) ćwiczenia ruchowe

b) ćwiczenia ruchowo- słuchowe

c) ćwiczenia ruchowo - słuchowo - wzrokowe

    III. Zajęcia końcowe.

    Wszystkie zabawy i ćwiczenia uwzględniane w zajęciach prowadzonych metodą dobrego startu spełniają określone cele. Największe jednak znaczenie mają ćwiczenia ruchowo- słuchowo- wzrokowe, ponieważ doskonalą funkcje psychomotoryczne w sposób najbardziej wszechstronny. Mają aspekt ruchowy, dźwiękowy i wizualny i angażują jednocześnie trzy analizatory: ruchowy, słuchowy, wzrokowy. Cele wynikające z wykorzystania różnych form metody dobrego startu to przede wszystkim:

- rozwijanie koordynacji ruchowo - wzrokowo - słuchowej (integracji percepcyjno- motorycznej)

- utrwalanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni

- usprawnianie motoryki dużej i małej (przechodzenie od ćwiczenia ruchów globalnych do precyzyjnych)

- doskonalenie koncentracji uwagi, pamięci, operacji myślowych, głównie umiejętności dokonywania analizy, syntezy i porównywania

- rozwijanie zdolności rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi

- wyrabianie poczucia rytmu, umiejętności prawidłowego wykonywania ruchów w określonym czasie i przestrzeni

- doskonalenie prawidłowej wymowy podczas wplatanych w tok zajęć ćwiczeń ortofonicznych

- rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez wydzielanie sylab i głosek ze słów oraz zdań i słów z tekstu piosenek

- wyrabianie umiejętności prawidłowego trzymania i posługiwania się narzędziem pisarskim, regulowania siły nacisku - kontrolowania napięcia mięśniowego

- opanowanie umiejętności prawidłowego kreślenia linii poziomych, pionowych, łamanych i kolistych z zachowaniem prawidłowego kierunku

- usprawnianie współdziałania oka i ręki podczas ćwiczenia grafomotorycznego – kopiowania wzoru przez kalkę

- doskonalenie umiejętności mieszczenia się w liniaturze podczas wielokrotnego odtwarzania wzoru tworzącego szlaczek, jako przygotowanie do pisania w zeszycie

- polisensoryczne utrwalanie kształtu liter, prowadzące do ich trwałego skojarzenia z głoską

- doskonalenie techniki czytania podczas zabaw tematycznie związanych z treścią piosenek

- usprawnianie ręki dominującej ze szczególnym zwróceniem uwagi na utrwalanie u dzieci leworęcznych nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała, poprawnego sposobu ułożenia dłoni, nadgarstka i przedramienia, trzymania narzędzia pisarskiego, ułożenia zeszytu oraz nawyków ruchowych związanych z kierunkiem rysowania linii stanowiących elementy wzoru (później pisania) od strony lewej do prawej

- podnoszenie wiary we własne siły i możliwości podczas pokonywania trudności, a tym samym zmniejszanie postaw lękowych

- wzbogacanie przeżyć emocjonalno- motywacyjnych

- wzmacnianie więzi, umiejętności współdziałania i utrzymywania z innymi prawidłowych kontaktów, wynikających z zespołowego charakteru zajęć

- czerpanie z treści piosenek wzorców właściwego postępowania

- wdrażanie do samokontroli, autokorekty, umiejętności spojrzenia na siebie “z dystansu”

- wyzwalanie radości z uzyskanych efektów, które powstają podczas rysowania elementów wzoru do rytmu piosenki oraz wzbogacania całej pracy elementami wykonanymi wg własnej inwencji twórczej (3-, 4-latki)

- projektowanie własnych wzorów graficznych do piosenek oraz podejmowanie próby ułożenia własnego tekstu do wzoru i zaproponowania muzyki (6-latki)

- rozwijanie drzemiących w dzieciach zdolności i aktywności twórczej

- wyzwalanie ekspresji słownej, ruchowej, plastycznej i muzycznej.

Autor: Marta Bogdanowicz

Powrót Początek strony